Eat61sw's Blog


อุปสรรคในการทำงาน

1. เวลาในการทำงานไม่พอ
2. เคลือข่ายอินเตอร์เน็ตมีขัดข้อง
3. ไม่เข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่สอน
4. คอมพิวเตอร์มีปัญหา
5. เวลาว่างของเพื่อนในกลุ่มไม่ตรงกัน ทำให้การทำงานล่าช้าไปด้วย
6. ความคิดเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่อง

Advertisements

ข้อเสนอโครงงาน

ข้อเสนอโครงงานกลุ่ม

1.ชื่อโครงงาน

MV ของเรา

2.ทีมพัฒนา

1.นางสาวกัลย์สุดา ช่วยพยุง เลขที่ 21 ชั้นม.6/1

2.นางสาวอัจฉราภรณ์ นามเมือง เลขที่ 39 ชั้นม.6/1

3.นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว เลขที่ 42 ชั้นม.6/1

3. อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ อริศรา สะสม

4.หลักการและเหตุผล
จากการที่เราได้สำรวจโลกไซเบอร์ ทำให้เรารู้ว่าวิดีโอจำพวกสื่อบันเทิงเป็นที่นิยมมากที่สุด บวกกับการที่จังหวัดน่านของเรา กำลังได้รับความนิยมในด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่า ควรจะนำเสนอเมืองน่านออกมาในรูปแบบของสื่อบันเทิง เพราะเข้าถึงทุกคนได้กว้างและน่าสนใจให้ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับการโฆษณาด้านท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนอวิดีโอผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อที่ง่ายต่อการเผยแผ่และง่ายต่อความเข้าใจ

5. วัตถประสงค์

1.เพื่อศึกษาวิธีการดำเนินโครงงานคอมพิวเตอร์ให้เกิดความรู้และความชำนาญ

2.เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบโครงงานได้

3.เพื่อสามรถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงานได้

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

-เพื่อความบันเทิงเท่านั้น
-บรรยากาศที่ได้แนะนำสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดน่าน และมีเพลงประกอบวิดีโอที่ได้ขับร้องขึ้นเอง

7.รายละเอียดของการพัฒนา

– ใช้โปรแกรมยูรีด ในการตัดต่อคลิปวิดีโอ
– ใช้เว็บไซด์ wordpressในการนำเสนอข้อมูล
– ใช้เว็บไซด์ flicker ในการทำภาพ
– ใช้ youtube ในการนำเสนอคลิปวิดีโอ

8.ขั้นตอนการดำเนอนงาน

-ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งหัวข้อ ว่าเราจะเอาเรื่องไหนในการทำโครงงาน
-หาข้อสรุปเลือกหัวเรื่อง
-วางแผนการดำเนินงาน
-ปฏิบัติงาน
-บันทึกเสียง ภาพ
-จัดทำสื่อวิดีโอ โดยการตัดต่อภาพและบันทึกเสียง
-สรุปผลการดำเนินงาน
-นำเสนอข้อมูล

9. ระยะเวลาในการทำงาน
7 ธันวาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554

10. ผลที่คาดว่า
– ได้รับความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทำโครงงาน
– ได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบขั้นตอน
– ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการทำโครงงาน


บทที่ 5

ผลงานที่ได้ทำมา ทำให้ท่านผู้ชมได้เกิดความสนุกสนาน และได้ความรู้พร้อมกับสอดแทรกกับการแนะนำสถานที่ของจังหวัดน่านอีกด้วย
ซึ่งทำให้ผู้จัดทำมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำผลงานชิ้นนี้มาก


การเขียน Story Board


บทที่ 2

หลักการและเหตุผล

จากการที่เราได้สำรวจโลกไซเบอร์ ทำให้เรารู้ว่าวิดีโอจำพวกสื่อบันเทิงเป็นที่นิยมมากที่สุด บวกกับการที่จังหวัดน่านของเรา กำลังได้รับความนิยมในด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่า ควรจะนำเสนอเมืองน่านออกมาในรูปแบบของสื่อบันเทิง เพราะเข้าถึงทุกคนได้กว้างและน่าสนใจให้ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับการโฆษณาด้านท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนอวิดีโอผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อที่ง่ายต่อการเผยแผ่และง่ายต่อความเข้าใจ


บทที่ 4

ผลการศึกษา

จากการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ทราบว่า การเรียนรู้คอมพิวเตอร์หรือการทำโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ซอฟแวร์ช่วยในการศึกษาและต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในการศึกษา เช่น ต้องมีความรู้ในเรื่องการตัดต่อคลิปวีดีโอ ต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ตได้ มีเทคนิควิธีการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ในการศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ทางกลุ่มได้นำการทำเฉาก๊วยน้ำเชื่อมมาประกอบในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยนั้นทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเฉาก๊วยน้ำเชื่อมแบบง่ายๆ และ ได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโคงงานคอมพิวเตอร์และคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์


บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน
-ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งหัวข้อ ว่าเราจะเอาเรื่องไหนในการทำโครงงาน
-หาข้อสรุปเลือกหัวเรื่อง
-วางแผนการดำเนินงาน
-ปฏิบัติงาน
-บันทึกเสียง ภาพ
-จัดทำสื่อวิดีโอ โดยการตัดต่อภาพและบันทึกเสียง
-สรุปผลการดำเนินงาน
-นำเสนอข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินงาน
– 7 ธันวาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554


บทที่ 1

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นการส่งเสริม แนะนำสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดน่าน
-เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ ศึกษา ทำงานด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียว
-เพื่อเป็นการให้นักเรียนใช้เวลาพักผ่อนให้เกิดประโยชน์
-เพื่อช่วยให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปิดคอมพิวเตอร์มากเกินไป
-เพื่อเป็นสื่อในการเผยแผ่ผลงานของนักเรียนที่จัดทำขึ้นแก่สาธารณชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-สามารถใช้สื่อที่หลายรูปแบบในการนำเสนอจังหวัดน่าน ในสถานที่ต่างๆ โดยมีเพลงประกอบเพื่อความเพลิดเพลิน
-สามารถที่จะจัดทำเว็บลิงค์เผยแผ่
-สามารถใช้ Adobe Photoshop Program
-สามารถใช้ Ulead Video Studio
-สามารถที่จะร้องเพลงประกอบวิดีโอได้ ซึ่งไม่เคยทำมาก่อน
-สามารถฝึกทักษะการใช้โปรแกรมอื่นๆได้

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
-เพื่อความบันเทิงเท่านั้น
-บรรยากาศที่ได้แนะนำสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดน่าน และมีเพลงประกอบวิดีโอที่ได้ขับร้องขึ้นเอง


เกี่ยวกับเรา


กลุ่ม เตาโบราณบ้านบ่อสวก