Eat61sw's Blogข้อเสนอโครงงาน

ข้อเสนอโครงงานกลุ่ม

1.ชื่อโครงงาน

MV ของเรา

2.ทีมพัฒนา

1.นางสาวกัลย์สุดา ช่วยพยุง เลขที่ 21 ชั้นม.6/1

2.นางสาวอัจฉราภรณ์ นามเมือง เลขที่ 39 ชั้นม.6/1

3.นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว เลขที่ 42 ชั้นม.6/1

3. อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ อริศรา สะสม

4.หลักการและเหตุผล
จากการที่เราได้สำรวจโลกไซเบอร์ ทำให้เรารู้ว่าวิดีโอจำพวกสื่อบันเทิงเป็นที่นิยมมากที่สุด บวกกับการที่จังหวัดน่านของเรา กำลังได้รับความนิยมในด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่า ควรจะนำเสนอเมืองน่านออกมาในรูปแบบของสื่อบันเทิง เพราะเข้าถึงทุกคนได้กว้างและน่าสนใจให้ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับการโฆษณาด้านท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนอวิดีโอผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อที่ง่ายต่อการเผยแผ่และง่ายต่อความเข้าใจ

5. วัตถประสงค์

1.เพื่อศึกษาวิธีการดำเนินโครงงานคอมพิวเตอร์ให้เกิดความรู้และความชำนาญ

2.เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบโครงงานได้

3.เพื่อสามรถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงานได้

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

-เพื่อความบันเทิงเท่านั้น
-บรรยากาศที่ได้แนะนำสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดน่าน และมีเพลงประกอบวิดีโอที่ได้ขับร้องขึ้นเอง

7.รายละเอียดของการพัฒนา

– ใช้โปรแกรมยูรีด ในการตัดต่อคลิปวิดีโอ
– ใช้เว็บไซด์ wordpressในการนำเสนอข้อมูล
– ใช้เว็บไซด์ flicker ในการทำภาพ
– ใช้ youtube ในการนำเสนอคลิปวิดีโอ

8.ขั้นตอนการดำเนอนงาน

-ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งหัวข้อ ว่าเราจะเอาเรื่องไหนในการทำโครงงาน
-หาข้อสรุปเลือกหัวเรื่อง
-วางแผนการดำเนินงาน
-ปฏิบัติงาน
-บันทึกเสียง ภาพ
-จัดทำสื่อวิดีโอ โดยการตัดต่อภาพและบันทึกเสียง
-สรุปผลการดำเนินงาน
-นำเสนอข้อมูล

9. ระยะเวลาในการทำงาน
7 ธันวาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554

10. ผลที่คาดว่า
– ได้รับความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทำโครงงาน
– ได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบขั้นตอน
– ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการทำโครงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: